Chapter 18 – Shlokas 21-30

Shloka 21:

Listen to bvg18v21
Listen to bvg18v21l001

pṛthaktvena tu yaj jñānaṃ

Listen to bvg18v21l002

nānābhāvān pṛthagvidhān

Listen to bvg18v21l003

vetti sarveṣu bhūteṣu

Listen to bvg18v21l004

taj jñānaṃ viddhi rājasam

Shloka 22:

Listen to bvg18v22
Listen to bvg18v22l001

yat tu kṛtsnavad ekasmin

Listen to bvg18v22l002

kārye saktam ahetukam

Listen to bvg18v22l003

atattvārthavad alpaṃ ca

Listen to bvg18v22l004

tat tāmasam udāhṛtam

Shloka 23:

Listen to bvg18v23
Listen to bvg18v23l001

niyataṃ saṅgarahitam

Listen to bvg18v23l002

arāgadveṣataḥ kṛtam

Listen to bvg18v23l003

aphalaprepsunā karma

Listen to bvg18v23l004

yat tat sāttvikam ucyate

Shloka 24:

Listen to bvg18v24
Listen to bvg18v24l001

yat tu kāmepsunā karma

Listen to bvg18v24l002

sāhaṃkāreṇa vā punaḥ

Listen to bvg18v24l003

kriyate bahulāyāsaṃ

Listen to bvg18v24l004

tad rājasam udāhṛtam

Shloka 25:

Listen to bvg18v25
Listen to bvg18v25l001

anubandhaṃ kṣayaṃ hiṃsām

Listen to bvg18v25l002

anapekṣya ca pauruṣam

Listen to bvg18v25l003

mohād ārabhyate karma

Listen to bvg18v25l004

yat tat tāmasam ucyate

Shloka 26:

Listen to bvg18v26
Listen to bvg18v26l001

muktasaṅgonahaṃvādī

Listen to bvg18v26l002

dhṛtyutsāhasamanvitaḥ

Listen to bvg18v26l003

siddhyasiddhyor nirvikāraḥ

Listen to bvg18v26l004

kartā sāttvika ucyate

Shloka 27:

Listen to bvg18v27
Listen to bvg18v27l001

rāgī karmaphalaprepsur

Listen to bvg18v27l002

lubdho hiṃsātmakośuciḥ

Listen to bvg18v27l003

harṣaśokānvitaḥ kartā

Listen to bvg18v27l004

rājasaḥ parikīrtitaḥ

Shloka 28:

Listen to bvg18v28
Listen to bvg18v28l001

ayuktaḥ prākṛtaḥ stabdhaḥ

Listen to bvg18v28l002

śaṭho naiṣkṛtikolasaḥ

Listen to bvg18v28l003

viṣādī dīrghasūtrī ca

Listen to bvg18v28l004

kartā tāmasa ucyate

Shloka 29:

Listen to bvg18v29
Listen to bvg18v29l001

buddher bhedaṃ dhṛteś caiva

Listen to bvg18v29l002

guṇatas trividhaṃ śṛṇu

Listen to bvg18v29l003

procyamānam aśeṣeṇa

Listen to bvg18v29l004

pṛthaktvena dhanaṃjaya

Shloka 30:

Listen to bvg18v30
Listen to bvg18v30l001

pravṛttiṃ ca nivṛttiṃ ca

Listen to bvg18v30l002

kāryākārye bhayābhaye

Listen to bvg18v30l003

bandhaṃ mokṣaṃ ca yā vetti

Listen to bvg18v30l004

buddhiḥ sā pārtha sāttvikī