Chapter 06 – Shlokas 31-40

Shloka 31:     

Listen to bvg06v31
Listen to bvg06v31l001

sarva-bhūta-sthitaṃ yo māṃ

Listen to bvg06v31l002

bhajaty ekatvam āsthitaḥ

Listen to bvg06v31l003

sarvathā vartamāno ‘pi

Listen to bvg06v31l004

sa yogī mayi vartate

Shloka 32:     

Listen to bvg06v32
Listen to bvg06v32l001

ātmaupamyena sarvatra

Listen to bvg06v32l002

samaṃ paśyati yo ‘rjuna

Listen to bvg06v32l003

sukhaṃ vā yadi vā duḥkhaṃ

Listen to bvg06v32l004

sa yogī paramo mataḥ

Listen to bvg06v33l001

arjuna uvāca

Listen to bvg06v33l001

cañcalatvāt sthitiṃ sthirām

Listen to bvg06v33l002

yo ‘yaṃ yogas tvayā proktaḥ

Shloka 33:     

Listen to bvg06v33
Listen to bvg06v33l003

sāmyena madhusūdana

Listen to bvg06v33l004

etasyāhaṃ na paśyāmi

Listen to bvg06v34l001

tasyāhaṃ nigrahaṃ manye

Listen to bvg06v34l002

vāyor iva suduṣkaram

Listen to bvg06v34l003

cañcalaṃ hi manaḥ kṛṣṇa

Shloka 34:     

Listen to bvg06v34
Listen to bvg06v34l004

pramāthi balavad dṛḍham

Shloka 35:     

Listen to bvg06v35
Listen to bvg06v35l001

asaṃśayaṃ mahābāho

Listen to bvg06v35l002

mano durṇigrahaṃ calam

Listen to bvg06v35l003

abhyāsena tu kaunteya

Listen to bvg06v35l004

śrī-bhagavān uvāca

Listen to bvg06v35l004

vairāgyeṇa ca gṛhyate

Shloka 36:     

Listen to bvg06v36
Listen to bvg06v36l001

asaṃyatātmanā yogo

Listen to bvg06v36l002

duṣprāpa iti me matiḥ

Listen to bvg06v36l003

vaśyātmanā tu yatatā

Listen to bvg06v36l004

śakyo ‘vāptum upāyataḥ

Shloka 37:     

Listen to bvg06v37
Listen to bvg06v37l001

arjuna uvāca

Listen to bvg06v37l002

ayatiḥ śraddhayopeto

Listen to bvg06v37l003

yogāc calita-mānasaḥ

Listen to bvg06v37l004

aprāpya yoga-saṃsiddhiṃ

Listen to bvg06v37l005

kāṃ gatiṃ kṛṣṇa gacchati

Shloka 38:     

Listen to bvg06v38
Listen to bvg06v38l001

kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś

Listen to bvg06v38l002

chinnābhram iva naśyati

Listen to bvg06v38l003

apratiṣṭho mahābāho

Listen to bvg06v38l004

vimūḍho brahmaṇaḥ pathi

Shloka 39:     

Listen to bvg06v39
Listen to bvg06v39l001

etan me saṃśayaṃ kṛṣṇa

Listen to bvg06v39l002

chettum arhasy aśeṣataḥ

Listen to bvg06v39l003

tvad-anyaḥ saṃśayasyāsya

Listen to bvg06v39l004

chettā na hy upapadyate

Shloka 40:     

Listen to bvg06v40
Listen to bvg06v40l001

śrī-bhagavān uvāca

Listen to bvg06v40l002

pārtha naiveha nāmutra

Listen to bvg06v40l003

vināśas tasya vidyate

Listen to bvg06v40l004

na hi kalyāṇa-kṛt kaścid

Listen to bvg06v40l005

durgatiṃ tāta gacchati