Chapter 12 – Shlokas 01-20

Chapter 12:     

Listen to bvg12
Listen to bvg12v00l000

Intro

Shloka 01:     

Listen to bvg12v01
Listen to bvg12v01l001

arjuna uvāca

Listen to bvg12v01l002

evaṃ satata-yuktā ye

Listen to bvg12v01l003

bhaktās tvāṃ paryupāsate

Listen to bvg12v01l004

ye cāpy akṣaram avyaktaṃ

Listen to bvg12v01l005

teṣāṃ ke yoga-vittamāḥ

Shloka 02:     

Listen to bvg12v02
Listen to bvg12v02l001

śrī-bhagavān uvāca

Listen to bvg12v02l002

mayy āveśya mano ye

Listen to bvg12v02l003

māṃ nitya-yuktā upāsate

Listen to bvg12v02l004

śraddhayā parayopetās

Listen to bvg12v02l005

te me yuktatamā matāḥ

Shloka 03:     

Listen to bvg12v03
Listen to bvg12v03l001

ye tv akṣaram anirdeśyam

Listen to bvg12v03l002

avyaktaṃ paryupāsate

Listen to bvg12v03l003

sarvatra-gam acintyaṃ ca

Listen to bvg12v03l004

kūṭastham acalaṃ dhruvam

Shloka 04:     

Listen to bvg12v04
Listen to bvg12v04l001

saṃniyamyendriya-grāmaṃ

Listen to bvg12v04l002

sarvatra sama-buddhayaḥ

Listen to bvg12v04l003

te prāpnuvanti mām eva

Listen to bvg12v04l004

sarva-bhūta-hite ratāḥ

Shloka 05:     

Listen to bvg12v05
Listen to bvg12v05l001

kleśo ‘dhikataras teṣām

Listen to bvg12v05l002

avyaktāsakta-cetasām

Listen to bvg12v05l003

avyaktā hi gatir duḥkhaṃ

Listen to bvg12v05l004

dehavadbhir avāpyate

Shloka 06:     

Listen to bvg12v06
Listen to bvg12v06l001

ye tu sarvāṇi karmāṇi

Listen to bvg12v06l002

mayi saṃnyasya mat-parāḥ

Listen to bvg12v06l003

ananyenaiva yogena

Listen to bvg12v06l004

māṃ dhyāyanta upāsate

Shloka 07:     

Listen to bvg12v07
Listen to bvg12v07l001

teṣām ahaṃ samuddhartā

Listen to bvg12v07l002

mṛtyu-saṃsāra-sāgarāt

Listen to bvg12v07l003

bhavāmi na cirāt pārtha

Listen to bvg12v07l004

mayy āveśita-cetasām

Shloka 08:     

Listen to bvg12v08
Listen to bvg12v08l001

mayy eva mana ādhatsva

Listen to bvg12v08l002

mayi buddhiṃ niveśaya

Listen to bvg12v08l003

nivasiṣyasi mayy eva

Listen to bvg12v08l004

ata ūrdhvaṃ na saṃśayaḥ

Shloka 09:     

Listen to bvg12v09
Listen to bvg12v09l001

atha cittaṃ samādhātuṃ

Listen to bvg12v09l002

na śaknoṣi mayi sthiram

Listen to bvg12v09l003

abhyāsa-yogena tato

Listen to bvg12v09l004

mām icchāptuṃ dhanaṃjaya

Shloka 10:     

Listen to bvg12v10
Listen to bvg12v10l001

abhyāse ‘py asamartho ‘si

Listen to bvg12v10l002

mat-karma-paramo bhava

Listen to bvg12v10l003

mad-artham api karmāṇi

Listen to bvg12v10l004

kurvan siddhim avāpsyasi