Chapter 18 – Shlokas 01-10

Chapter 18:     

Listen to bvg18
Listen to bvg18v00l000

Intro

Shloka 01:     

Listen to bvg18v01
Listen to bvg18v01l001

arjuna uvāca

Listen to bvg18v01l002

saṃnyāsasya mahābāho

Listen to bvg18v01l003

tattvam icchāmi veditum

Listen to bvg18v01l004

tyāgasya ca hṛṣīkeśa

Listen to bvg18v01l005

pṛthak keśiniṣūdana

Shloka 02:     

Listen to bvg18v02
Listen to bvg18v02l001

śrī-bhagavān uvāca

Listen to bvg18v02l002

kāmyānāṃ karmaṇāṃ nyāsaṃ

Listen to bvg18v02l003

saṃnyāsaṃ kavayo viduḥ

Listen to bvg18v02l004

sarvakarmaphalatyāgaṃ

Listen to bvg18v02l005

prāhus tyāgaṃ vicakṣaṇāḥ

Shloka 03:     

Listen to bvg18v03
Listen to bvg18v03l001

tyājyaṃ doṣavad ity eke

Listen to bvg18v03l002

karma prāhur manīṣiṇaḥ

Listen to bvg18v03l003

yajñadānatapaḥkarma

Listen to bvg18v03l004

na tyājyam iti cāpare

Shloka 04:     

Listen to bvg18v04
Listen to bvg18v04l001

niścayaṃ śṛṇu me tatra

Listen to bvg18v04l002

tyāge bharatasattama

Listen to bvg18v04l003

tyāgo hi puruṣavyāghra

Listen to bvg18v04l004

trividhaḥ saṃprakīrtitaḥ

Shloka 05:     

Listen to bvg18v05
Listen to bvg18v05l001

yajñadānatapaḥkarma

Listen to bvg18v05l002

na tyājyaṃ kāryam eva tat

Listen to bvg18v05l003

yajño dānaṃ tapaś caiva

Listen to bvg18v05l004

pāvanāni manīṣiṇām

Shloka 06:     

Listen to bvg18v06
Listen to bvg18v06l001

etāny api tu karmāṇi

Listen to bvg18v06l002

saṅgaṃ tyaktvā phalāni ca

Listen to bvg18v06l003

kartavyānīti me pārtha

Listen to bvg18v06l004

niścitaṃ matam uttamam

Shloka 07:     

Listen to bvg18v07
Listen to bvg18v07l001

niyatasya tu saṃnyāsaḥ

Listen to bvg18v07l002

karmaṇo nopapadyate

Listen to bvg18v07l003

mohāt tasya parityāgas

Listen to bvg18v07l004

tāmasaḥ parikīrtitaḥ

Shloka 08:     

Listen to bvg18v08
Listen to bvg18v08l001

duḥkham ity eva yat karma

Listen to bvg18v08l002

kāyakleśabhayāt tyajet

Listen to bvg18v08l003

sa kṛtvā rājasaṃ tyāgaṃ

Listen to bvg18v08l004

naiva tyāgaphalaṃ labhet

Shloka 09:     

Listen to bvg18v09
Listen to bvg18v09l001

kāryam ity eva yat karma

Listen to bvg18v09l002

niyataṃ kriyaterjuna

Listen to bvg18v09l003

saṅgaṃ tyaktvā phalaṃ caiva

Listen to bvg18v09l004

sa tyāgaḥ sāttviko mataḥ

Shloka 10:     

Listen to bvg18v10
Listen to bvg18v10l001

na dveṣṭy akuśalaṃ karma

Listen to bvg18v10l002

kuśale nānuṣajjate

Listen to bvg18v10l003

tyāgī sattvasamāviṣṭo

Listen to bvg18v10l004

medhāvī chinnasaṃśayaḥ