Chapter 02 – Shlokas 51-60

Shloka 51:     

Listen to bvg02v51
Listen to bvg02v51l001

karmajaṃ buddhi-yuktā hi

Listen to bvg02v51l002

phalaṃ tyaktvā manīṣiṇaḥ

Listen to bvg02v51l003

janma-bandha-vinirmuktāḥ

Listen to bvg02v51l004

padaṃ gacchanty anāmayam

Shloka 52:     

Listen to bvg02v52
Listen to bvg02v52l001

yadā te mohakalilaṃ

Listen to bvg02v52l002

buddhir vyatitariṣyati

Listen to bvg02v52l003

tadā gantāsi nirvedaṃ

Listen to bvg02v52l004

śrotavyasya śrutasya ca

Shloka 53:     

Listen to bvg02v53
Listen to bvg02v53l001

śruti-vipratipannā te

Listen to bvg02v53l002

yadā sthāsyati niścalā

Listen to bvg02v53l003

samādhāv acalā buddhis

Listen to bvg02v53l004

tadā yogam avāpsyasyi

Shloka 54:     

Listen to bvg02v54
Listen to bvg02v54l001

arjuna uvāca

Listen to bvg02v54l002

sthita-prajñasya kā bhāṣā

Listen to bvg02v54l003

samādhi-sthasya keśava

Listen to bvg02v54l004

sthita-dhīḥ kiṃ prabhāṣeta

Listen to bvg02v54l005

kim āsīta vrajeta kim

Shloka 55:     

Listen to bvg02v55
Listen to bvg02v55l001

śrī-bhagavān uvāca

Listen to bvg02v55l002

prajahāti yadā kāmān

Listen to bvg02v55l003

sarvān pārtha mano-gatān

Listen to bvg02v55l004

ātmany evātmanā tuṣṭaḥ

Listen to bvg02v55l005

sthita-prajñas tadocyate

Shloka 56:     

Listen to bvg02v56
Listen to bvg02v56l001

duḥkheṣv anudvigna-manāḥ

Listen to bvg02v56l002

sukheṣu vigata-spṛhaḥ

Listen to bvg02v56l003

vīta-rāga-bhaya-krodhaḥ

Listen to bvg02v56l004

sthita-dhīr munir ucyate

Shloka 57:     

Listen to bvg02v57
Listen to bvg02v57l001

yaḥ sarvatrānabhisnehas

Listen to bvg02v57l002

tat tat prāpya śubhāśubham

Listen to bvg02v57l003

nābhinandati na dveṣṭi

Listen to bvg02v57l004

tasya prajñā pratiṣṭhitā

Shloka 58:     

Listen to bvg02v58
Listen to bvg02v58l001

yadā saṃharate cāyaṃ

Listen to bvg02v58l002

kūrmo ‘ṅgānīva sarvaśaḥ

Listen to bvg02v58l003

indriyāṇīndriyārthebhyas

Listen to bvg02v58l004

tasya prajñā pratiṣṭhitā

Shloka 59:     

Listen to bvg02v59
Listen to bvg02v59l001

viṣayā vinivartante

Listen to bvg02v59l002

nirāhārasya dehinaḥ

Listen to bvg02v59l003

rasa-varjaṃ raso ‘py asya

Listen to bvg02v59l004

paraṃ dṛṣṭvā nivartate

Shloka 60:     

Listen to bvg02v60
Listen to bvg02v60l001

yatato hy api kaunteya

Listen to bvg02v60l002

puruṣasya vipaścitaḥ

Listen to bvg02v60l003

indriyāṇi pramāthīni

Listen to bvg02v60l004

haranti prasabhaṃ manaḥ