Chapter 10 – Shlokas 01-10

Chapter 10:     

Listen to bvg10
Listen to bvg10v00l000

Intro

Shloka 01:     

Listen to bvg10v01
Listen to bvg10v01l001

śrī-bhagavān uvāca

Listen to bvg10v01l002

bhūya eva mahābāho

Listen to bvg10v01l003

śṛṇu me paramaṃ vacaḥ

Listen to bvg10v01l004

yat te ‘haṃ prīyamāṇāya

Listen to bvg10v01l005

vakṣyāmi hitakāmyayā

Shloka 02:     

Listen to bvg10v02
Listen to bvg10v02l001

na me viduḥ sura-gaṇāḥ

Listen to bvg10v02l002

prabhavaṃ na maharṣayaḥ

Listen to bvg10v02l003

aham ādir hi devānāṃ

Listen to bvg10v02l004

maharṣīṇāṃ ca sarvaśaḥ

Shloka 03:     

Listen to bvg10v03
Listen to bvg10v03l001

yo mām ajam anādiṃ ca

Listen to bvg10v03l002

vetti lokamaheśvaram

Listen to bvg10v03l003

asaṃmūḍhaḥ sa martyeṣu

Listen to bvg10v03l004

sarvapāpaiḥ pramucyate

Shloka 04:     

Listen to bvg10v04
Listen to bvg10v04l001

buddhir jñānam asaṃmohaḥ

Listen to bvg10v04l002

kṣamā satyaṃ damaḥ śamaḥ

Listen to bvg10v04l003

sukhaṃ duḥkhaṃ bhavo ‘bhāvo

Listen to bvg10v04l004

bhayaṃ cābhayam eva ca

Shloka 05:     

Listen to bvg10v05
Listen to bvg10v05l001

ahiṃsā samatā tuṣṭis

Listen to bvg10v05l002

tapo dānaṃ yaśo ‘yaśaḥ

Listen to bvg10v05l003

bhavanti bhāvā bhūtānāṃ

Listen to bvg10v05l004

matta eva pṛthagvidhāḥ

Shloka 06:     

Listen to bvg10v06
Listen to bvg10v06l001

maharṣayaḥ sapta pūrve

Listen to bvg10v06l002

catvāro manavas tathā

Listen to bvg10v06l003

mānasā jātā yeṣāṃ

Listen to bvg10v06l004

loka imāḥ prajāḥ

Shloka 07:     

Listen to bvg10v07
Listen to bvg10v07l001

etāṃ vibhūtiṃ yogaṃ ca

Listen to bvg10v07l002

mama yo vetti tattvataḥ

Listen to bvg10v07l003

so ‘vikampena yogena

Listen to bvg10v07l004

yujyate nātra saṃśayaḥ

Shloka 08:     

Listen to bvg10v08
Listen to bvg10v08l001

ahaṃ sarvasya prabhavo

Listen to bvg10v08l002

mattaḥ sarvaṃ pravartate

Listen to bvg10v08l003

matvā bhajante māṃ

Listen to bvg10v08l004

budhā bhāva-samanvitāḥ

Shloka 09:     

Listen to bvg10v09
Listen to bvg10v09l001

mac-cittā mad-gata-prāṇā

Listen to bvg10v09l002

bodhayantaḥ parasparam

Listen to bvg10v09l003

kathayantaś ca māṃ nityaṃ

Listen to bvg10v09l004

tuṣyanti ca ramanti ca

Shloka 10:     

Listen to bvg10v10
Listen to bvg10v10l001

teṣāṃ satata-yuktānāṃ

Listen to bvg10v10l002

bhajatāṃ prīti-pūrvakam

Listen to bvg10v10l003

dadāmi buddhi-yogaṃ taṃ

Listen to bvg10v10l004

yena mām upayānti te