Chapter 01 Shlokas 11-20

Shloka 11:     

Listen to bvg01v11
Listen to bvg01v11l001

ayaneṣu ca sarveṣu

Listen to bvg01v11l002

yathābhāgam avasthitāḥ

Listen to bvg01v11l003

bhīṣmam evābhirakṣantu

Listen to bvg01v11l004

bhavantaḥ sarva eva hi

Shloka 12:     

Listen to bvg01v12
Listen to bvg01v12l001

tasya saṃjanayan harṣaṃ

Listen to bvg01v12l002

kuru-vṛddhaḥ pitāmahaḥ

Listen to bvg01v12l003

siṃha-nādaṃ vinadyoccaiḥ

Listen to bvg01v12l004

śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān

Shloka 13:     

Listen to bvg01v13
Listen to bvg01v13l001

tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca

Listen to bvg01v13l002

paṇavānakagomukhāḥ

Listen to bvg01v13l003

sahasaivābhyahanyanta sa

Listen to bvg01v13l004

śabdas tumulo ‘bhavat

Shloka 14:     

Listen to bvg01v14
Listen to bvg01v14l001

tataḥ śvetair hayair yukte

Listen to bvg01v14l002

mahati syandane sthitau

Listen to bvg01v14l003

mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva

Listen to bvg01v14l004

divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ

Shloka 15:     

Listen to bvg01v15
Listen to bvg01v15l001

pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo

Listen to bvg01v15l002

devadattaṃ dhanaṃjayaḥ

Listen to bvg01v15l003

pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ

Listen to bvg01v15l004

bhīmakarmā vṛkodaraḥ

Shloka 16:     

Listen to bvg01v16
Listen to bvg01v16l001

anantavijayaṃ rājā

Listen to bvg01v16l002

kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ

Listen to bvg01v16l003

nakulaḥ sahadevaś ca

Listen to bvg01v16l004

sughoṣamaṇipuṣpakau

Shloka 17:     

Listen to bvg01v17
Listen to bvg01v17l001

kāśyaś ca parameṣvāsaḥ

Listen to bvg01v17l002

śikhaṇḍī ca mahārathaḥ

Listen to bvg01v17l003

dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca

Listen to bvg01v17l004

sātyakiś cāparājitaḥ

Shloka 18:     

Listen to bvg01v18
Listen to bvg01v18l001

drupado draupadeyāś ca

Listen to bvg01v18l002

sarvaśaḥ pṛthivīpate

Listen to bvg01v18l003

saubhadraś ca mahābāhuḥ

Listen to bvg01v18l004

śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak

Shloka 19:     

Listen to bvg01v19
Listen to bvg01v19l001

sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ

Listen to bvg01v19l002

hṛdayāni vyadārayat

Listen to bvg01v19l003

nabhaś ca pṛthivīṃ caiva

Listen to bvg01v19l004

tumulo vyanunādayan

Shloka 20:     

Listen to bvg01v20
Listen to bvg01v20l001

atha vyavasthitān dṛṣṭvā

Listen to bvg01v20l002

dhārtarāṣṭrān kapidhvajaḥ

Listen to bvg01v20l003

pravṛtte śastrasaṃpāte

Listen to bvg01v20l004

dhanur udyamya pāṇḍavaḥ