Chapter 02 – Shlokas 01-10

Chapter 02:     

Listen to bvg02
Listen to bvg02v00

Intro

Shloka 01:     

Listen to bvg02v01
Listen to bvg02v01l001

saṃjaya uvāca

Listen to bvg02v01l002

taṃ tathā kṛpayāviṣṭam

Listen to bvg02v01l003

aśrupūrṇākulekṣaṇam

Listen to bvg02v01l004

viṣīdantam idaṃ vākyam

Listen to bvg02v01l005

uvāca madhusūdanaḥ

Shloka 02:     

Listen to bvg02v02
Listen to bvg02v02l001

śrī-bhagavān uvāca

Listen to bvg02v02l002

kutas tvā kaśmalam idaṃ

Listen to bvg02v02l003

viṣame samupasthitam

Listen to bvg02v02l004

anārya-juṣṭam asvargyam

Listen to bvg02v02l005

akīrti-karam arjuna

Shloka 03:     

Listen to bvg02v03
Listen to bvg02v03l001

klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha

Listen to bvg02v03l002

naitat tvayy upapadyate

Listen to bvg02v03l003

kṣudraṃ hṛdaya-daurbalyaṃ

Listen to bvg02v03l004

tyaktvottiṣṭha paraṃtapa

Shloka 04:     

Listen to bvg02v04
Listen to bvg02v04l001

arjuna uvāca

Listen to bvg02v04l002

kathaṃ bhīṣmam ahaṃ saṃkhye

Listen to bvg02v04l003

droṇaṃ ca madhusūdana

Listen to bvg02v04l004

iṣubhiḥ pratiyotsyāmi

Listen to bvg02v04l005

pūjārhāv arisūdana

Shloka 05:     

Listen to bvg02v05
Listen to bvg02v05l001

gurūn ahatvā hi mahānubhāvāñ

Listen to bvg02v05l002

śreyo bhoktuṃ bhaikṣyam apīha loke

Listen to bvg02v05l003

hatvārtha-kāmāṃs tu gurūn ihaiva

Listen to bvg02v05l004

bhuñjīya bhogān rudhira-pradigdhān

Shloka 06:     

Listen to bvg02v06
Listen to bvg02v06l001

na caitad vidmaḥ kataran no garīyo

Listen to bvg02v06l002

yad vā jayema yadi vā no jayeyuḥ

Listen to bvg02v06l003

yān eva hatvā na jijīviṣāmas

Listen to bvg02v06l004

te ‘vasthitāḥ pramukhe dhārtarāṣṭrāḥ

Shloka 07:     

Listen to bvg02v07
Listen to bvg02v07l001

kārpaṇya-doṣopahata-svabhāvaḥ

Listen to bvg02v07l002

pṛcchāmi tvāṃ dharma-saṃmūḍha-cetāḥ

Listen to bvg02v07l003

yac chreyaḥ syān niścitaṃ brūhi tan me

Listen to bvg02v07l004

śiṣyas te ‘haṃ śādhi māṃ tvāṃ prapannam

Shloka 08:     

Listen to bvg02v08
Listen to bvg02v08l001

na hi prapaśyāmi mamāpanudyād

Listen to bvg02v08l002

yac chokam ucchoṣaṇam indriyāṇām

Listen to bvg02v08l003

avāpya bhūmāv asapatnam ṛddhaṃ

Listen to bvg02v08l004

rājyaṃ surāṇām api cādhipatyam

Shloka 09:     

Listen to bvg02v09
Listen to bvg02v09l001

saṃjaya uvāca

Listen to bvg02v09l002

evam uktvā hṛṣīkeśaṃ

Listen to bvg02v09l003

guḍākeśaḥ parantapaḥ

Listen to bvg02v09l004

na yotsya iti govindam

Listen to bvg02v09l005

uktvā tūṣṇīṃ babhūva ha

Shloka 10:     

Listen to bvg02v10
Listen to bvg02v10l001

tam uvāca hṛṣīkeśaḥ

Listen to bvg02v10l002

prahasann iva bhārata

Listen to bvg02v10l003

senayor ubhayor madhye

Listen to bvg02v10l004

viṣīdantam idaṃ vacaḥ