Chapter 07 – Shlokas 01-10

Chapter 07:     

Listen to bvg07
Listen to bvg07v00

Intro

Shloka 01:     

Listen to bvg07v01
Listen to bvg07v01l001

śrī-bhagavān uvāca

Listen to bvg07v01l002

mayy āsakta-manāḥ pārtha

Listen to bvg07v01l003

yogaṃ yuñjan mad-āśrayaḥ

Listen to bvg07v01l004

asaṃśayaṃ samagraṃ māṃ

Listen to bvg07v01l005

yathā jñāsyasi tac chṛṇu

Shloka 02:     

Listen to bvg07v02
Listen to bvg07v02l001

jñānaṃ te ‘haṃ sa-vijñānam

Listen to bvg07v02l002

idaṃ vakṣyāmy aśeṣataḥ

Listen to bvg07v02l003

yaj jñātvā neha bhūyo ‘nyaj

Listen to bvg07v02l004

jñātavyam avaśiṣyate

Shloka 03:     

Listen to bvg07v03
Listen to bvg07v03l001

manuṣyāṇāṃ sahasreṣu

Listen to bvg07v03l002

kaś cid yatati siddhaye

Listen to bvg07v03l003

yatatām api siddhānāṃ

Listen to bvg07v03l004

kaś cin māṃ vetti tattvataḥ

Shloka 04:     

Listen to bvg07v04
Listen to bvg07v04l001

bhūmir āpo ‘nalo vāyuḥ

Listen to bvg07v04l002

khaṃ mano buddhir eva ca

Listen to bvg07v04l003

ahaṃkāra itīyaṃ me

Listen to bvg07v04l004

bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

Shloka 05:     

Listen to bvg07v05
Listen to bvg07v05l001

apareyam itas tv anyāṃ

Listen to bvg07v05l002

prakṛtiṃ viddhi me parām

Listen to bvg07v05l003

jīva-bhūtāṃ mahā-bāho

Listen to bvg07v05l004

yayedaṃ dhāryate jagat

Shloka 06:     

Listen to bvg07v06
Listen to bvg07v06l001

etad-yonīni bhūtāni

Listen to bvg07v06l002

sarvāṇīty upadhāraya

Listen to bvg07v06l003

ahaṃ kṛtsnasya jagataḥ

Listen to bvg07v06l004

prabhavaḥ pralayas tathā

Shloka 07:     

Listen to bvg07v07
Listen to bvg07v07l001

mattaḥ parataraṃ nānyat

Listen to bvg07v07l002

kiñcid asti dhanañjaya

Listen to bvg07v07l003

mayi sarvam idaṃ protaṃ

Listen to bvg07v07l004

sūtre maṇi-gaṇā iva

Shloka 08:     

Listen to bvg07v08
Listen to bvg07v08l001

raso ‘ham apsu kaunteya

Listen to bvg07v08l002

prabhāsmi śaśi-sūryayoḥ

Listen to bvg07v08l003

praṇavaḥ sarva-vedeṣu

Listen to bvg07v08l004

śabdaḥ khe pauruṣaṃ nṛṣu

Shloka 09:     

Listen to bvg07v09
Listen to bvg07v09l001

puṇyo gandhaḥ pṛthivyāṃ ca

Listen to bvg07v09l002

tejaś cāsmi vibhāvasau

Listen to bvg07v09l003

jīvanaṃ sarva-bhūteṣu

Listen to bvg07v09l004

tapaś cāsmi tapasviṣu

Shloka 10:     

Listen to bvg07v10
Listen to bvg07v10l001

bījaṃ māṃ sarva-bhūtānāṃ

Listen to bvg07v10l002

viddhi pārtha sanātanam

Listen to bvg07v10l003

buddhir buddhimatām asmi

Listen to bvg07v10l004

tejas tejasvinām aham