Chapter 06 – Shlokas 21-30

Shloka 21:     

Listen to bvg06v21
Listen to bvg06v21l001

sukham ātyantikaṃ yat tad

Listen to bvg06v21l002

buddhi-grāhyam atīndriyam

Listen to bvg06v21l003

vetti yatra na caivāyaṃ

Listen to bvg06v21l004

sthitaś calati tattvataḥ

Shloka 22:     

Listen to bvg06v22
Listen to bvg06v22l001

yaṃ labdhvā cāparaṃ lābhaṃ

Listen to bvg06v22l002

manyate nādhikaṃ tataḥ

Listen to bvg06v22l003

yasmin sthito na duḥkhena

Listen to bvg06v22l004

guruṇāpi vicālyate

Shloka 23:     

Listen to bvg06v23
Listen to bvg06v23l001

taṃ vidyād duḥkha-saṃyoga

Listen to bvg06v23l002

viyogaṃ yoga-saṃjñitam

Listen to bvg06v23l003

sa niścayena yoktavyo

Listen to bvg06v23l004

yogo ‘nirviṇṇa-cetasā

Shloka 24:     

Listen to bvg06v24
Listen to bvg06v24l001

saṃkalpa-prabhavān kāmāṃs

Listen to bvg06v24l002

tyaktvā sarvān aśeṣataḥ

Listen to bvg06v24l003

manasaivendriya-grāmaṃ

Listen to bvg06v24l004

viniyamya samantataḥ

Shloka 25:     

Listen to bvg06v25
Listen to bvg06v25l001

śanaiḥ śanair uparamed

Listen to bvg06v25l002

buddhyā dhṛti-gṛhītayā

Listen to bvg06v25l003

ātma-saṃsthaṃ manaḥ kṛtvā

Listen to bvg06v25l004

na kiṃcid api cintayet

Shloka 26:     

Listen to bvg06v26
Listen to bvg06v26l001

yato yato niścarati

Listen to bvg06v26l002

manaś cañcalam asthiram

Listen to bvg06v26l003

tatas tato niyamyaitad

Listen to bvg06v26l004

ātmany eva vaśaṃ nayet

Shloka 27:     

Listen to bvg06v27
Listen to bvg06v27l001

praśānta-manasaṃ hy enaṃ

Listen to bvg06v27l002

yoginaṃ sukham uttamam

Listen to bvg06v27l003

upaiti śānta-rajasaṃ

Listen to bvg06v27l004

brahma-bhūtam akalmaṣam

Shloka 28:     

Listen to bvg06v28
Listen to bvg06v28l001

yuñjann evaṃ sadātmānaṃ

Listen to bvg06v28l002

yogī vigata-kalmaṣaḥ

Listen to bvg06v28l003

sukhena brahma-saṃsparśam

Listen to bvg06v28l004

atyantaṃ sukham aśnute

Shloka 29:     

Listen to bvg06v29
Listen to bvg06v29l001

sarva-bhūta-stham ātmānaṃ

Listen to bvg06v29l002

sarva-bhūtāni cātmani

Listen to bvg06v29l003

īkṣate yoga-yuktātmā

Listen to bvg06v29l004

sarvatra sama-darśanaḥ

Shloka 30:     

Listen to bvg06v30
Listen to bvg06v30l001

yo māṃ paśyati sarvatra

Listen to bvg06v30l002

sarvaṃ ca mayi paśyati

Listen to bvg06v30l003

tasyāhaṃ na praṇaśyāmi

Listen to bvg06v30l004

sa ca me na praṇaśyati