Chapter 17 Shlokas 11-20

Shloka 11:     

Listen to bvg17v11
Listen to bvg17v11l001

aphalākāṅkṣibhir yajño

Listen to bvg17v11l002

vidhi-dṛṣṭo ya ijyate

Listen to bvg17v11l003

yaṣṭavyam eveti manaḥ

Listen to bvg17v11l004

samādhāya sa sāttvikaḥ

Shloka 12:     

Listen to bvg17v12
Listen to bvg17v12l001

abhisaṃdhāya tu phalaṃ

Listen to bvg17v12l002

dambhārtham api caiva yat

Listen to bvg17v12l003

ijyate bharata-śreṣṭha

Listen to bvg17v12l004

taṃ yajñaṃ viddhi rājasam

Shloka 13:     

Listen to bvg17v13
Listen to bvg17v13l001

vidhi-hīnam asṛṣṭānnaṃ

Listen to bvg17v13l002

mantra-hīnam adakṣiṇam

Listen to bvg17v13l003

śraddhā-virahitaṃ yajñaṃ

Listen to bvg17v13l004

tāmasaṃ paricakṣate

Shloka 14:     

Listen to bvg17v14
Listen to bvg17v14l001

deva-dvija-guru-prājña

Listen to bvg17v14l002

pūjanaṃ śaucam ārjavam

Listen to bvg17v14l003

brahmacaryam ahiṃsā ca

Listen to bvg17v14l004

śārīraṃ tapa ucyate

Shloka 15:     

Listen to bvg17v15
Listen to bvg17v15l001

anudvega-karaṃ vākyaṃ

Listen to bvg17v15l002

satyaṃ priya-hitaṃ ca yat

Listen to bvg17v15l003

svādhyāyābhyasanaṃ caiva

Listen to bvg17v15l004

vāṅ-mayaṃ tapa ucyate

Shloka 16:     

Listen to bvg17v16
Listen to bvg17v16l001

manaḥ-prasādaḥ saumyatvaṃ

Listen to bvg17v16l002

maunam ātma-vinigrahaḥ

Listen to bvg17v16l003

bhāva-saṃśuddhir ity

Listen to bvg17v16l004

etat tapo mānasam ucyate

Shloka 17:     

Listen to bvg17v17
Listen to bvg17v17l001

śraddhayā parayā taptaṃ

Listen to bvg17v17l002

tapas tat trividhaṃ naraiḥ

Listen to bvg17v17l003

aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ

Listen to bvg17v17l004

sāttvikaṃ paricakṣate

Shloka 18:     

Listen to bvg17v18
Listen to bvg17v18l001

satkāra-māna-pūjārthaṃ

Listen to bvg17v18l002

tapo dambhena caiva yat

Listen to bvg17v18l003

kriyate tad iha proktaṃ

Listen to bvg17v18l004

rājasaṃ calam adhruvam

Shloka 19:     

Listen to bvg17v19
Listen to bvg17v19l001

mūḍha-grāheṇātmano yat

Listen to bvg17v19l002

pīḍayā kriyate tapaḥ

Listen to bvg17v19l003

parasyotsādanārthaṃ vā

Listen to bvg17v19l004

tat tāmasam udāhṛtam

Shloka 20:     

Listen to bvg17v20
Listen to bvg17v20l001

dātavyam iti yad dānaṃ

Listen to bvg17v20l002

dīyate ‘nupakāriṇe

Listen to bvg17v20l003

deśe kāle ca pātre ca

Listen to bvg17v20l004

tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam