Chapter 06 – Shlokas 01-10

Chapter 06:     

Listen to bvg06
Listen to bvg06v00

Intro

Shloka 01:     

Listen to bvg06v01
Listen to bvg06v01l001

anāśritaḥ karma-phalaṃ

Listen to bvg06v01l002

kāryaṃ karma karoti yaḥ

Listen to bvg06v01l003

sa saṃnyāsī ca yogī ca

Listen to bvg06v01l004

na niragnir na cākriyaḥ

Shloka 02:     

Listen to bvg06v02
Listen to bvg06v02l001

yaṃ saṃnyāsam iti prāhur

Listen to bvg06v02l002

yogaṃ taṃ viddhi pāṇḍava

Listen to bvg06v02l003

na hy asaṃnyasta-saṃkalpo

Listen to bvg06v02l004

yogī bhavati kaścana

Shloka 03:     

Listen to bvg06v03
Listen to bvg06v03l001

ārurukṣor muner yogaṃ

Listen to bvg06v03l002

karma kāraṇam ucyate

Listen to bvg06v03l003

yogārūḍhasya tasyaiva

Listen to bvg06v03l004

śamaḥ kāraṇam ucyate

Shloka 04:     

Listen to bvg06v04
Listen to bvg06v04l001

yadā hi nendriyārtheṣu

Listen to bvg06v04l002

na karmasv anuṣajjate

Listen to bvg06v04l003

sarva-saṃkalpa-saṃnyāsī

Listen to bvg06v04l004

yogārūḍhas tadocyate

Shloka 05:     

Listen to bvg06v05
Listen to bvg06v05l001

uddhared ātmanātmānaṃ

Listen to bvg06v05l002

nātmānam avasādayet

Listen to bvg06v05l003

ātmaiva hy ātmano bandhur

Listen to bvg06v05l004

ātmaiva ripur ātmanaḥ

Shloka 06:     

Listen to bvg06v06
Listen to bvg06v06l001

bandhur ātmātmanas tasya

Listen to bvg06v06l002

yenātmaivātmanā jitaḥ

Listen to bvg06v06l003

anātmanas tu śatrutve

Listen to bvg06v06l004

vartetātmaiva śatruvat

Shloka 07:     

Listen to bvg06v07
Listen to bvg06v07l001

jitātmanaḥ praśāntasya

Listen to bvg06v07l002

paramātmā samāhitaḥ

Listen to bvg06v07l003

śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu

Listen to bvg06v07l004

tathā mānāpamānayoḥ

Shloka 08:     

Listen to bvg06v08
Listen to bvg06v08l001

jñāna-vijñāna-tṛptātmā

Listen to bvg06v08l002

kūṭastho vijitendriyaḥ

Listen to bvg06v08l003

yukta ity ucyate yogī

Listen to bvg06v08l004

sama-loṣṭāśma-kāñcanaḥ

Shloka 09:     

Listen to bvg06v09
Listen to bvg06v09l001

suhṛn-mitrāry-udāsīna

Listen to bvg06v09l002

madhyastha-dveṣya-bandhuṣu

Listen to bvg06v09l003

sādhuṣv api ca pāpeṣu

Listen to bvg06v09l004

sama-buddhir viśiṣyate

Shloka 10:     

Listen to bvg06v10
Listen to bvg06v10l001

yogī yuñjīta satatam

Listen to bvg06v10l002

ātmānaṃ rahasi sthitaḥ

Listen to bvg06v10l003

ekākī yata-cittātmā

Listen to bvg06v10l004

nirāśīr aparigrahaḥ