Chapter 04 – Shlokas 11-20

Shloka 11:     

Listen to bvg04v11
Listen to bvg04v11l001

ye yathā māṃ prapadyante

Listen to bvg04v11l002

tāṃs tathaiva bhajāmy aham

Listen to bvg04v11l003

mama vartmānuvartante

Listen to bvg04v11l004

manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ

Shloka 12:     

Listen to bvg04v12
Listen to bvg04v12l001

kāṅkṣantaḥ karmaṇāṃ siddhiṃ

Listen to bvg04v12l002

yajanta iha devatāḥ

Listen to bvg04v12l003

kṣipraṃ hi mānuṣe loke

Listen to bvg04v12l004

siddhir bhavati karmajā

Shloka 13:     

Listen to bvg04v13
Listen to bvg04v13l001

cātur-varṇyaṃ mayā sṛṣṭaṃ

Listen to bvg04v13l002

guṇa-karma-vibhāgaśaḥ

Listen to bvg04v13l003

tasya kartāram api māṃ

Listen to bvg04v13l004

viddhy akartāram avyayam

Shloka 14:     

Listen to bvg04v14
Listen to bvg04v14l001

na māṃ karmāṇi limpanti

Listen to bvg04v14l002

na me karma-phale spṛhā

Listen to bvg04v14l003

iti māṃ yo ‘bhijānāti

Listen to bvg04v14l004

karmabhir na sa badhyate

Shloka 15:     

Listen to bvg04v15
Listen to bvg04v15l001

evaṃ jñātvā kṛtaṃ karma

Listen to bvg04v15l002

pūrvair api mumukṣubhiḥ

Listen to bvg04v15l003

kuru karmaiva tasmāt tvaṃ

Listen to bvg04v15l004

pūrvaiḥ pūrvataraṃ kṛtam

Shloka 16:     

Listen to bvg04v16
Listen to bvg04v16l001

kiṃ karma kim akarmeti

Listen to bvg04v16l002

kavayo ‘py atra mohitāḥ

Listen to bvg04v16l003

tat te karma pravakṣyāmi

Listen to bvg04v16l004

yaj jñātvā mokṣyase ‘śubhāt

Shloka 17:     

Listen to bvg04v17
Listen to bvg04v17l001

karmaṇo hy api boddhavyaṃ

Listen to bvg04v17l002

boddhavyaṃ ca vikarmaṇaḥ

Listen to bvg04v17l003

akarmaṇaś ca boddhavyaṃ

Listen to bvg04v17l004

gahanā karmaṇo gatiḥ

Shloka 18:     

Listen to bvg04v18
Listen to bvg04v18l001

karmaṇy akarma yaḥ paśyed

Listen to bvg04v18l002

akarmaṇi ca karma yaḥ

Listen to bvg04v18l003

sa buddhimān manuṣyeṣu

Listen to bvg04v18l004

sa yuktaḥ kṛtsna-karma-kṛt

Shloka 19:     

Listen to bvg04v19
Listen to bvg04v19l001

yasya sarve samārambhāḥ

Listen to bvg04v19l002

kāma-saṃkalpa-varjitāḥ

Listen to bvg04v19l003

jñānāgni-dagdha-karmāṇaṃ

Listen to bvg04v19l004

tam āhuḥ paṇḍitaṃ budhāḥ

Shloka 20:     

Listen to bvg04v20
Listen to bvg04v20l001

tyaktvā karma-phalāsaṅgaṃ

Listen to bvg04v20l002

nitya-tṛpto nirāśrayaḥ

Listen to bvg04v20l003

karmaṇy abhipravṛtto ‘pi

Listen to bvg04v20l004

naiva kiṃcit karoti saḥ