Chapter 01 – Shlokas 41-47

Shloka 41:     

Listen to bvg01v41
Listen to bvg01v41l001

adharmābhibhavāt kṛṣṇa

Listen to bvg01v41l002

praduṣyanti kulastriyaḥ

Listen to bvg01v41l003

strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya

Listen to bvg01v41l004

jāyate varṇa-saṃkaraḥ

Shloka 42:     

Listen to bvg01v42
Listen to bvg01v42l001

saṃkaro narakāyaiva

Listen to bvg01v42l002

kulaghnānāṃ kulasya ca

Listen to bvg01v42l003

patanti pitaro hy eṣāṃ

Listen to bvg01v42l004

luptapiṇḍodakakriyāḥ

Shloka 43:     

Listen to bvg01v43
Listen to bvg01v43l001

doṣair etaiḥ kulaghnānāṃ

Listen to bvg01v43l002

varṇasaṃkarakārakaiḥ

Listen to bvg01v43l003

utsādyante jātidharmāḥ

Listen to bvg01v43l004

kuladharmāś ca śāśvatāḥ

Shloka 44:     

Listen to bvg01v44
Listen to bvg01v44l001

utsanna-kula-dharmāṇāṃ

Listen to bvg01v44l002

manuṣyāṇāṃ janārdana

Listen to bvg01v44l003

narake niyataṃ vāso

Listen to bvg01v44l004

bhavatīty anuśuśruma

Shloka 45:     

Listen to bvg01v45
Listen to bvg01v45l001

aho bata mahat pāpaṃ

Listen to bvg01v45l002

kartuṃ vyavasitā vayam

Listen to bvg01v45l003

yad rājyasukhalobhena

Listen to bvg01v45l004

hantuṃ svajanam udyatāḥ

Shloka 46:     

Listen to bvg01v46
Listen to bvg01v46l001

yadi mām apratīkāram

Listen to bvg01v46l002

aśastraṃ śastra-pāṇayaḥ

Listen to bvg01v46l003

dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus

Listen to bvg01v46l004

tan me kṣemataraṃ bhavet

Shloka 47:     

Listen to bvg01v47
Listen to bvg01v47l001

sañjaya uvāca

Listen to bvg01v47l002

evam uktvārjunaḥ saṃkhye

Listen to bvg01v47l003

rathopastha upāviśat

Listen to bvg01v47l004

visṛjya saśaraṃ cāpaṃ

Listen to bvg01v47l005

śokasaṃvignamānasaḥ

Closing:     

Listen to bvg01v99