Chapter 17 – Shlokas 21-28

Shloka 21:     

Listen to bvg17v21
Listen to bvg17v21l001

yat tu pratyupakārārthaṃ

Listen to bvg17v21l002

phalam uddiśya vā punaḥ

Listen to bvg17v21l003

dīyate ca parikliṣṭaṃ

Listen to bvg17v21l004

tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam

Shloka 22:     

Listen to bvg17v22
Listen to bvg17v22l001

adeśakāle yad dānam

Listen to bvg17v22l002

apātrebhyaś ca dīyate

Listen to bvg17v22l003

asatkṛtam avajñātaṃ

Listen to bvg17v22l004

tat tāmasam udāhṛtam

Shloka 23:     

Listen to bvg17v23
Listen to bvg17v23l001

oṃ tat sad iti nirdeśo

Listen to bvg17v23l002

brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ

Listen to bvg17v23l003

brāhmaṇās tena vedāś ca

Listen to bvg17v23l004

yajñāś ca vihitāḥ purā

Shloka 24:     

Listen to bvg17v24
Listen to bvg17v24l001

tasmād om ity udāhṛtya

Listen to bvg17v24l002

yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ

Listen to bvg17v24l003

pravartante vidhānoktāḥ

Listen to bvg17v24l004

satataṃ brahma-vādinām

Shloka 25:     

Listen to bvg17v25
Listen to bvg17v25l001

tad ity anabhisaṃdhāya

Listen to bvg17v25l002

phalaṃ yajña-tapaḥ-kriyāḥ

Listen to bvg17v25l003

dāna-kriyāś ca vividhāḥ

Listen to bvg17v25l004

kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Shloka 26:     

Listen to bvg17v26
Listen to bvg17v26l001

sad-bhāve sādhu-bhāve ca

Listen to bvg17v26l002

sad ity etat prayujyate

Listen to bvg17v26l003

praśaste karmaṇi tathā

Listen to bvg17v26l004

sac-chabdaḥ pārtha yujyate

Shloka 27:     

Listen to bvg17v27
Listen to bvg17v27l001

yajñe tapasi dāne ca

Listen to bvg17v27l002

sthitiḥ sad iti cocyate

Listen to bvg17v27l003

karma caiva tad-arthīyaṃ

Listen to bvg17v27l004

sad ity evābhidhīyate

Shloka 28:     

Listen to bvg17v28
Listen to bvg17v28l001

aśraddhayā hutaṃ dattaṃ

Listen to bvg17v28l002

tapas taptaṃ kṛtaṃ ca yat

Listen to bvg17v28l003

asad ity ucyate pārtha

Listen to bvg17v28l004

na ca tat pretya no iha

Closing:     

Listen to bvg17v99