Chapter 03 – Shlokas 31-43

Shloka 31:     

Listen to bvg03v31
Listen to bvg03v31l001

ye me matam idaṃ nityam

Listen to bvg03v31l002

anutiṣṭhanti mānavāḥ

Listen to bvg03v31l003

śraddhāvanto ‘nasūyanto

Listen to bvg03v31l004

mucyante te ‘pi karmabhiḥ

Shloka 32:     

Listen to bvg03v32
Listen to bvg03v32l001

ye tv etad abhyasūyanto

Listen to bvg03v32l002

nānutiṣṭhanti me matam

Listen to bvg03v32l003

sarva-jñāna-vimūḍhāṃs

Listen to bvg03v32l004

tān viddhi naṣṭān acetasaḥ

Shloka 33:     

Listen to bvg03v33
Listen to bvg03v33l001

sadṛśaṃ ceṣṭate svasyāḥ

Listen to bvg03v33l002

prakṛter jñānavān api

Listen to bvg03v33l003

prakṛtiṃ yānti bhūtāni

Listen to bvg03v33l004

nigrahaḥ kiṃ kariṣyati

Shloka 34:     

Listen to bvg03v34
Listen to bvg03v34l001

indriyasyendriyasyārthe

Listen to bvg03v34l002

rāga-dveṣau vyavasthitau

Listen to bvg03v34l003

tayor na vaśam āgacchet

Listen to bvg03v34l004

tau hy asya paripanthinau

Shloka 35:     

Listen to bvg03v35
Listen to bvg03v35l001

śreyān sva-dharmo viguṇaḥ

Listen to bvg03v35l002

para-dharmāt svanuṣṭhitāt

Listen to bvg03v35l003

sva-dharme nidhanaṃ śreyaḥ

Listen to bvg03v35l004

para-dharmo bhayāvahaḥ

Shloka 36:     

Listen to bvg03v36
Listen to bvg03v36l001

arjuna uvāca

Listen to bvg03v36l002

atha kena prayukto ‘yaṃ

Listen to bvg03v36l003

pāpaṃ carati pūruṣaḥ

Listen to bvg03v36l004

anicchann api vārṣṇeya

Listen to bvg03v36l005

balād iva niyojitaḥ

Shloka 37:     

Listen to bvg03v37
Listen to bvg03v37l001

śrī-bhagavān uvāca

Listen to bvg03v37l002

kāma eṣa krodha eṣa

Listen to bvg03v37l003

rajo-guṇa-samudbhavaḥ

Listen to bvg03v37l004

mahāśano mahā-pāpmā

Listen to bvg03v37l005

viddhy enam iha vairiṇam

Shloka 38:     

Listen to bvg03v38
Listen to bvg03v38l001

dhūmenāvriyate vahnir

Listen to bvg03v38l002

yathā-darśo malena ca

Listen to bvg03v38l003

yatholbenāvṛto garbhas

Listen to bvg03v38l004

tathā tenedam āvṛtam

Shloka 39:     

Listen to bvg03v39
Listen to bvg03v39l001

āvṛtaṃ jñānam etena

Listen to bvg03v39l002

jñānino nitya-vairiṇā

Listen to bvg03v39l003

kāma-rūpeṇa kaunteya

Listen to bvg03v39l004

duṣpūreṇānalena ca

Shloka 40:     

Listen to bvg03v40
Listen to bvg03v40l001

indriyāṇi mano buddhir

Listen to bvg03v40l002

asyādhiṣṭhānam ucyate

Listen to bvg03v40l003

etair vimohayaty eṣa

Listen to bvg03v40l004

jñānam āvṛtya dehinam

Shloka 41:     

Listen to bvg03v41
Listen to bvg03v41l001

tasmāt tvam indriyāṇy

Listen to bvg03v41l002

ādau niyamya bharatarṣabha

Listen to bvg03v41l003

pāpmānaṃ prajahihy enaṃ

Listen to bvg03v41l004

jñāna-vijñāna-nāśanam

Shloka 42:     

Listen to bvg03v42
Listen to bvg03v42l001

indriyāṇi parāṇy āhur

Listen to bvg03v42l002

indriyebhyaḥ paraṃ manaḥ

Listen to bvg03v42l003

manasas tu parā buddhir

Listen to bvg03v42l004

yo buddheḥ paratas tu saḥ

Shloka 43:     

Listen to bvg03v43
Listen to bvg03v43l001

evaṃ buddheḥ paraṃ buddhvā

Listen to bvg03v43l002

saṃstabhyātmānam ātmanā

Listen to bvg03v43l003

jahi śatruṃ mahā-bāho

Listen to bvg03v43l004

kāma-rūpaṃ durāsadam

Closing:     

Listen to bvg03v99