Chapter 07 – Shlokas 11-20

Shloka 11:     

Listen to bvg07v11
Listen to bvg07v11l001

balaṃ balavatāṃ cāhaṃ

Listen to bvg07v11l002

kāma-rāga-vivarjitam

Listen to bvg07v11l003

dharmāviruddho bhūteṣu

Listen to bvg07v11l004

kāmo ‘smi bharatarṣabha

Shloka 12:     

Listen to bvg07v12
Listen to bvg07v12l001

ye caiva sāttvikā bhāvā

Listen to bvg07v12l002

rājasās tāmasāś ca ye

Listen to bvg07v12l003

matta eveti tān viddhi

Listen to bvg07v12l004

na tv ahaṃ teṣu te mayi

Shloka 13:     

Listen to bvg07v13
Listen to bvg07v13l001

tribhir guṇa-mayair bhāvair

Listen to bvg07v13l002

ebhiḥ sarvam idaṃ jagat

Listen to bvg07v13l003

mohitaṃ nābhijānāti mām

Listen to bvg07v13l004

ebhyaḥ param avyayam

Shloka 14:     

Listen to bvg07v14
Listen to bvg07v14l001

daivī hy eṣā guṇa-mayī

Listen to bvg07v14l002

mama māyā duratyayā

Listen to bvg07v14l003

mām eva ye prapadyante

Listen to bvg07v14l004

māyām etāṃ taranti te

Shloka 15:     

Listen to bvg07v15
Listen to bvg07v15l001

na māṃ duṣkṛtino mūḍhāḥ

Listen to bvg07v15l002

prapadyante narādhamāḥ

Listen to bvg07v15l003

māyayāpahṛta-jñānā

Listen to bvg07v15l004

āsuraṃ bhāvam āśritāḥ

Shloka 16:     

Listen to bvg07v16
Listen to bvg07v16l001

catur-vidhā bhajante

Listen to bvg07v16l002

māṃ janāḥ sukṛtino ‘rjuna

Listen to bvg07v16l003

ārto jijñāsur arthārthī

Listen to bvg07v16l004

jñānī ca bharatarṣabha

Shloka 17:     

Listen to bvg07v17
Listen to bvg07v17l001

teṣāṃ jñānī nitya-yukta

Listen to bvg07v17l002

eka-bhaktir viśiṣyate

Listen to bvg07v17l003

priyo hi jñānino ‘tyartham

Listen to bvg07v17l004

ahaṃ sa ca mama priyaḥ

Shloka 18:     

Listen to bvg07v18
Listen to bvg07v18l001

udārāḥ sarva evaite

Listen to bvg07v18l002

jñānī tv ātmaiva me matam

Listen to bvg07v18l003

āsthitaḥ sa hi yuktātmā

Listen to bvg07v18l004

mām evānuttamāṃ gatim

Shloka 19:     

Listen to bvg07v19
Listen to bvg07v19l001

bahūnāṃ janmanām ante

Listen to bvg07v19l002

jñānavān māṃ prapadyate

Listen to bvg07v19l003

vāsudevaḥ sarvam iti

Listen to bvg07v19l004

sa mahātmā sudurlabhaḥ

Shloka 20:     

Listen to bvg07v20
Listen to bvg07v20l001

kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ

Listen to bvg07v20l002

prapadyante ‘nya-devatāḥ

Listen to bvg07v20l003

taṃ taṃ niyamam āsthāya

Listen to bvg07v20l004

prakṛtyā niyatāḥ svayā