Chapter 15 – Shlokas 11-20

Shloka 11:     

Listen to bvg15v11
Listen to bvg15v11l001

yatanto yoginaś cainaṃ

Listen to bvg15v11l002

paśyanty ātmany avasthitam

Listen to bvg15v11l003

yatanto ‘py akṛtātmāno

Listen to bvg15v11l004

nainaṃ paśyanty acetasaḥ

Shloka 12:     

Listen to bvg15v12
Listen to bvg15v12l001

yad āditya-gataṃ tejo

Listen to bvg15v12l002

jagad bhāsayate ‘khilam

Listen to bvg15v12l003

yac candramasi yac cāgnau

Listen to bvg15v12l004

tat tejo viddhi māmakam

Shloka 13:     

Listen to bvg15v13
Listen to bvg15v13l001

gām āviśya ca bhūtāni

Listen to bvg15v13l002

dhārayāmy aham ojasā

Listen to bvg15v13l003

puṣṇāmi cauṣadhīḥ sarvāḥ

Listen to bvg15v13l004

somo bhūtvā rasātmakaḥ

Shloka 14:     

Listen to bvg15v14
Listen to bvg15v14l001

ahaṃ vaiśvānaro bhūtvā

Listen to bvg15v14l002

prāṇināṃ deham āśritaḥ

Listen to bvg15v14l003

prāṇāpāna-samāyuktaḥ

Listen to bvg15v14l004

pacāmy annaṃ catur-vidham

Shloka 15:     

Listen to bvg15v15
Listen to bvg15v15l001

sarvasya cāhaṃ hṛdi saṃniviṣṭo

Listen to bvg15v15l002

mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṃ ca

Listen to bvg15v15l003

vedaiś ca sarvair aham eva vedyo

Listen to bvg15v15l004

vedānta-kṛd veda-vid eva cāham

Shloka 16:     

Listen to bvg15v16
Listen to bvg15v16l001

dvāv imau puruṣau loke

Listen to bvg15v16l002

kṣaraś cākṣara eva ca

Listen to bvg15v16l003

kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni

Listen to bvg15v16l004

kūṭastho ‘kṣara ucyate

Shloka 17:     

Listen to bvg15v17
Listen to bvg15v17l001

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ

Listen to bvg15v17l002

paramātmety udāhṛtaḥ

Listen to bvg15v17l003

yo loka-trayam āviśya

Listen to bvg15v17l004

bibharty avyaya īśvaraḥ

Shloka 18:     

Listen to bvg15v18
Listen to bvg15v18l001

yasmāt kṣaram atīto ‘ham

Listen to bvg15v18l002

akṣarād api cottamaḥ

Listen to bvg15v18l003

ato ‘smi loke vede ca

Listen to bvg15v18l004

prathitaḥ puruṣottamaḥ

Shloka 19:     

Listen to bvg15v19
Listen to bvg15v19l001

yo mām evam asaṃmūḍho

Listen to bvg15v19l002

jānāti puruṣottamam

Listen to bvg15v19l003

sa sarva-vid bhajati māṃ

Listen to bvg15v19l004

sarva-bhāvena bhārata

Shloka 20:     

Listen to bvg15v20
Listen to bvg15v20l001

iti guhyatamaṃ śāstram

Listen to bvg15v20l002

idam uktaṃ mayānagha

Listen to bvg15v20l003

etad buddhvā buddhimān

Listen to bvg15v20l004

syāt kṛta-kṛtyaś ca bhārata

Closing:     

Listen to bvg15v99