Chapter 02 – Shlokas 31-40

Shloka 31:     

Listen to bvg02v31
Listen to bvg02v31l001

sva-dharmam api cāvekṣya

Listen to bvg02v31l002

na vikampitum arhasi

Listen to bvg02v31l003

dharmyād dhi yuddhāc chreyo ‘nyat

Listen to bvg02v31l004

kṣatriyasya na vidyate

Shloka 32:     

Listen to bvg02v32
Listen to bvg02v32l001

yadṛcchayā copapannaṃ

Listen to bvg02v32l002

svarga-dvāram apāvṛtam

Listen to bvg02v32l003

sukhinaḥ kṣatriyāḥ pārtha

Listen to bvg02v32l004

labhante yuddham īdṛśam

Shloka 33:     

Listen to bvg02v33
Listen to bvg02v33l001

atha cet tvam imaṃ dharmyaṃ

Listen to bvg02v33l002

saṃgrāmaṃ na kariṣyasi

Listen to bvg02v33l003

tataḥ sva-dharmaṃ kīrtiṃ ca

Listen to bvg02v33l004

hitvā pāpam avāpsyasi

Shloka 34:     

Listen to bvg02v34
Listen to bvg02v34l001

akīrtiṃ cāpi bhūtāni

Listen to bvg02v34l002

kathayiṣyanti te ‘vyayām

Listen to bvg02v34l003

saṃbhāvitasya cākīrtir

Listen to bvg02v34l004

maraṇād atiricyate

Shloka 35:     

Listen to bvg02v35
Listen to bvg02v35l001

bhayād raṇād uparataṃ

Listen to bvg02v35l002

maṃsyante tvāṃ mahārathāḥ

Listen to bvg02v35l003

yeṣāṃ ca tvaṃ bahumato

Listen to bvg02v35l004

bhūtvā yāsyasi lāghavam

Shloka 36:     

Listen to bvg02v36
Listen to bvg02v36l001

avācya-vādāṃś ca bahūn

Listen to bvg02v36l002

vadiṣyanti tavāhitāḥ

Listen to bvg02v36l003

nindantas tava sāmarthyaṃ

Listen to bvg02v36l004

tato duḥkhataraṃ nu kim

Shloka 37:     

Listen to bvg02v37
Listen to bvg02v37l001

hato vā prāpsyasi svargaṃ

Listen to bvg02v37l002

jitvā vā bhokṣyase mahīm

Listen to bvg02v37l003

tasmād uttiṣṭha kaunteya

Listen to bvg02v37l004

yuddhāya kṛta-niścayaḥ

Shloka 38:     

Listen to bvg02v38
Listen to bvg02v38l001

sukha-duḥkhe same kṛtvā

Listen to bvg02v38l002

lābhālābhau jayājayau

Listen to bvg02v38l003

tato yuddhāya yujyasva

Listen to bvg02v38l004

naivaṃ pāpam avāpsyasi

Shloka 39:     

Listen to bvg02v39
Listen to bvg02v39l001

eṣā te ‘bhihitā sāṃkhye

Listen to bvg02v39l002

buddhir yoge tv imāṃ śṛṇu

Listen to bvg02v39l003

buddhyā yukto yayā pārtha

Listen to bvg02v39l004

karmabandhaṃ prahāsyasi

Shloka 40:     

Listen to bvg02v40
Listen to bvg02v40l001

nehābhikrama-nāśo ‘sti

Listen to bvg02v40l002

pratyavāyo na vidyate

Listen to bvg02v40l003

svalpam apy asya dharmasya

Listen to bvg02v40l004

trāyate mahato bhayāt