Chapter 03 – Shlokas 21-30

Shloka 11:     

Listen to bvg03v11
Listen to bvg03v11l001

devān bhāvayatānena te

Listen to bvg03v11l002

devā bhāvayantu vaḥ

Listen to bvg03v11l003

parasparaṃ bhāvayantaḥ

Listen to bvg03v11l004

śreyaḥ param avāpsyatha

Shloka 12:     

Listen to bvg03v12
Listen to bvg03v12l001

iṣṭān bhogān hi vo devā

Listen to bvg03v12l002

dāsyante yajña-bhāvitāḥ

Listen to bvg03v12l003

tair dattān apradāyaibhyo

Listen to bvg03v12l004

yo bhuṅkte stena eva saḥ

Shloka 13:     

Listen to bvg03v13
Listen to bvg03v13l001

yajña-śiṣṭāśinaḥ santo

Listen to bvg03v13l002

mucyante sarva-kilbiṣaiḥ

Listen to bvg03v13l003

bhuñjate te tv aghaṃ pāpā

Listen to bvg03v13l004

ye pacanty ātma-kāraṇāt

Shloka 14:     

Listen to bvg03v14
Listen to bvg03v14l001

annād bhavanti bhūtāni

Listen to bvg03v14l002

parjanyād anna-saṃbhavaḥ

Listen to bvg03v14l003

yajñād bhavati parjanyo

Listen to bvg03v14l004

yajñaḥ karma-samudbhavaḥ

Shloka 15:     

Listen to bvg03v15
Listen to bvg03v15l001

karma brahmodbhavaṃ viddhi

Listen to bvg03v15l002

brahmākṣara-samudbhavam

Listen to bvg03v15l003

tasmāt sarva-gataṃ brahma

Listen to bvg03v15l004

nityaṃ yajñe pratiṣṭhitam

Shloka 16:     

Listen to bvg03v16
Listen to bvg03v16l001

evaṃ pravartitaṃ cakraṃ

Listen to bvg03v16l002

nānuvartayatīha yaḥ

Listen to bvg03v16l003

aghāyur indriyārāmo

Listen to bvg03v16l004

moghaṃ pārtha sa jīvati

Shloka 17:     

Listen to bvg03v17
Listen to bvg03v17l001

yas tv ātma-ratir eva syād

Listen to bvg03v17l002

ātma-tṛptaś ca mānavaḥ

Listen to bvg03v17l003

ātmany eva ca saṃtuṣṭas

Listen to bvg03v17l004

tasya kāryaṃ na vidyate

Shloka 18:     

Listen to bvg03v18
Listen to bvg03v18l001

naiva tasya kṛtenārtho

Listen to bvg03v18l002

nākṛteneha kaścana

Listen to bvg03v18l003

na cāsya sarvabhūteṣu kaś

Listen to bvg03v18l004

cid arthavyapāśrayaḥ

Shloka 19:     

Listen to bvg03v19
Listen to bvg03v19l001

tasmād asaktaḥ satataṃ

Listen to bvg03v19l002

kāryaṃ karma samācara

Listen to bvg03v19l003

asakto hy ācaran karma

Listen to bvg03v19l004

param āpnoti pūruṣaḥ

Shloka 20:     

Listen to bvg03v20
Listen to bvg03v20l001

karmaṇaiva hi saṃsiddhim

Listen to bvg03v20l002

āsthitā janakādayaḥ

Listen to bvg03v20l003

loka-saṃgraham evāpi

Listen to bvg03v20l004

saṃpaśyan kartum arhasi